Набавка услуге превоза ученика и радника школе и превоз радника и деце 2014.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр. 124/2012), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“бр.29/2013) Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга превоза ученика             и наставника школе бр.1/2014, дел. број Прочитај више…