ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

◘ Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, Законом о основама система образовања и васпитања, Националним планом акције за децу наша земља се обавезала да предузме мере за спречавање насиља у породици, институцијама и широј друштвеној средини и обезбеди заштиту детета. Ради реализације овог циља израђен је Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (од 22. априла 2010.), детаљно је разрађен интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања и дат оквир за превентивне активности ради унапређења стандарда за заштиту ученика. И Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа начине третирања облика насиља, као и механизме образовног рада у циљу његовог спречавања.

◘ На основу свих ових параметара, наша школа доноси и разрађује Програм за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације.

◘ Превенција насиља у нашој школи има троструки циљ: унапређивање безбедности ученика, повећање квалитета рада у установи, и, дугорочно, стицање вештина наопходних за конструктиван и ненасилан начин решавања будућих животних проблема.

◘ У складу са Општим протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и занeмаривања и Приручником за примену посебног протокола, једно од приоритетних места у Годишњем плану рада школе заузима Програм заштите ученика од насиља, злостављања, заменаривања и дискриминације, као и План рада Тима за заштиту.

◘ Пријави насилника учитељу, наставнику, педагогу, родитељу, члану тима или било ком запосленом у школи!

 ◘ Немој да игноришеш насиље које видиш већ га одмах пријави!

 

На основу Посебног протокола о насиљу, директор формира Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у следећем саставу:

  1. Владислав Горуновић- директор
  2. Маја Јовић- педагог
  3. Винка Михајловић- професор разредне наставе
  4. Љубиша Станковић – професор разредне наставе
  5. Слађана Јовић- наставница енглеског језика
  6. Верица Стојановић- наставница енглеског језика
  7. Константин Миладиновић- наставник математике
  8. Кристина Новковић – представник УП
  9. Весна Благојевић- родитељ
  10. Бисерка Веселиновић- помоћни радник

◘ Циљ тима јесте да, у сарадњи са свим учесницима образовно-васпитног процеса, родитељима и локалном заједницом креира климу и школску атмосферу у којој се: • учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности • не толерише насиље • не ћути у вези са насиљем • поштују права детета • развија одговорност свих за заштиту деце од насиља, злостављања и заменаривања.

◘ Задатак тима је да, у сарадњи са запосленима у школи, родитељима, децом и локалном заједницом обезбеди спровођење Посебног протокола и Програма заштите. Тим планира, организује и управља активностима у школи ради превенције насиља. Тим: • припрема Програм заштите • информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту • учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију насиља, злостављања и занемаривања • предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања • укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности • прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика • сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања • води и чува документацију • извештава стручна тела и органе управљања.

◘ Неки од чланова тима су стални, док се неки мењају. Тим се редовно састаје једном месечно, а по потреби и чешће.

◘ Тим планира, организује и управља активностима у школи на превенцији насиља у сарадњи са другим стручним тимовима и органима школе, као што су: тим за развојно планирање, тим за самовредновање, вршњачки тим, тим родитеља медијатора, који ће по први пут да буде формиран у школи, уколико за то постоје услови, и др.

◘ Тим реализује договорене мере и активности ради стварања ненасилног и подстицајног окружења за живот и учење деце у сарадњи са свим запосленима, јер је неопходно да сви учествују у превенцији насиља.

◘ Да би Тим могао да предлаже и планира различите активности у оквиру Програма заштите деце од насиља, потребно је да сви запослени одељењске старешине, учитељи, наставници, стручни сарадници континуирано анализирају и прате ситуацију у погледу присуства и учесталости насиља.

◘ Значење кључних појмова • Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика, или запосленог. Забрана насиља, злостављања и занемаривања у школи односи се на сваког – ученике, запослене, родитеље и трећа лица. • Занемаривање и немарно поступање је пропуштање родитеља, друге особе која је преузела бригу о ученику, школе или запосленог да у оквиру расположивих средстава обезбеди услове за правилан развој ученика у свим областима, а што може да наруши његово здравље и развој. Занемаривање у школи обухвата: ускраћивање појединих облика образовно-васпитног рада неопходних ученику, нереаговање на сумњу о занемаривању или на занемаривање од стране родитеља; пропусте у обављању надзора и заштите ученика од повређивања, самоповређивања, употребе алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце, укључивање у деструктивне групе и организације и др. • Подстицајна атмосфера у школи обухвата услове и начин рада и међуљудских односа који сваком појединцу омогућавају слободу изражавања и развијања својих пуних потенцијала и заштиту од било које врсте узнемиравања или насиља од стране другог лица.

◘ Врсте насиља • физичко насиље је понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог, физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа. • психичко насиље је понашање које доводи до тренутног и трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог. • социјално насиље је понашање којим се искључује ученик из групе вршњака и различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, неприхватањем по основу различитости, ускраћивањем информација, изоловањем од заједнице и ускраћивањем задовољавања социјалних потреба. • сексуално насиље је понашање којим се ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације. • електронско насиље је злоупотреба информационих технологија и других комуникационих програма која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука, електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб сајта, четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже, и сл.

◘ Основни принципи и • едукација о проблемима насиља • уочавање и међусобно информисање о случајевима вршњачког насиља у школи • тимски рад на смањењу броја насилних ситуација у школи • комуникација са надлежним службама (Центар за социјални рад, СУП, Здравствени центар, психолози и др.) • саветодавни рад са ученицима, родитељима и запосленима, и • праћење и евидентирање врста и учесталости насиља.

◘ Програм заштите ученика од насиља је скуп превентивних активности које подразумевају све оне активности које школа може да предузме да би се насиље спречило и умањило, као и начин праћења и мера интервенције које подразумевају активности које се предузимају када се насиље догоди.

◘ На првом нивоу, активности преузима одељенски старешина, наставник, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са одељенском заједницом, групом ученика и индивидуално.

◘ На другом нивоу, активности предузима одељенски старешина у сарадњи са педагогом, психологом, Тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачан васпитни рад није делотворан, директор покреће васпитно-дисциплинки поступак и изриче меру, у складу са Законом.

◘ На трећем нивоу, активности предузима директор са Тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање родитеља и надлежних органа (центар за социјални рад, полиција…). Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према ученику у установи, директор предузима мере према запосленом, у складу са законом, а према ученику мере за заштиту и подршку.

◘ Редослед поступања у интервенцији: • Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у току или посредно, препознавањем спољашњих знакова или поверавањем самог детета или треће особе. Знаци који указују да ученик можда трпи насиље: – на физичком или физиолошком плану: трагови повреда, модрице, ожиљци, опекотине, посекотине, поцепана одећа, запуштен и неуредан изглед, поломљене, односно поцепане ствари, проблеми са исхраном, болови у стомаку, главобоље, повраћање, преломи, проблеми са сном (несанице или претерано дуго спавање), нестанак ствари (мобилни телефон, одевни предмети, торбе, свеске) – на емоционалном плану: плачљивост, повученост, претерана активност, раздражљивост, појава страхова, агресивно и аутодеструктивно понашање, ћутљивост, неуобичајена причљивост, гледање у “празно“, “ноћне море“, конзумирање алкохола, наркотика, лагање, страх од самоће, изражено грицкање ноктију, поремећај говора, сексуално понашање непримерено узрасту и др. – у школи: изненадни школски неупех, појава неоправданих изостанака, одсуство концентрације, кашњење, избегавање обављања обавеза, недоношење домаћих задатака, избегавање или неучествовање у разноврсним активностима, избегавање дружења са другом децом, одбијање уобичајених активности, неуобичајени начин играња, избегавање физичког додира (трзање), велики страх од одраслих, изражен страх од повратка кући и др. • Прва реакција треба да буде заустављање насиља, евидентирање насилног понашања и обавештавање о томе надлежне особе: одељењског старешину, дежурног наставника, чланове Тима, директора, педагошко-психолошку службу, а који ће даље проценити да ли треба позвати МУП или здравствену службу. • Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење напетости кроз разговор са актерима. Тај разговор треба да буде умирујући, без спомињања могућих последица и застрашивања. • Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у догађају уз вођење записника.Разговор треба да води неко од чланова Тима, педагог или психолог, одељенски старешина. За трећи ниво насиља и злостављања, изјава се даје директору, у присуству психолога или педагога, и родитеља, осим ако је родитељ спречен да дође. Посебна пажња треба да буде обраћена на жртву насиља тако што ће јој се омогућити да се осећа безбедно и да нема страх од освете ученика којима ће бити изречене мере. • Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са Тимом за заштиту, са педагошко-психолошком службом, директором, дежурним наставником, при чему се анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи рачуна о принципу поверљивости и најбољем интересу ученика. Уколико је потребно, обављају се консултације са службама ван установе (Центар за социјални рад, здравствена служба). На основу консултација треба донети одлуку о начину реаговања и праћења и одредити улоге, задатке и одговорности у самом поступању. • Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: позивају се родитељи и информишу о догађају, спроведеним консултацијама, закључцима и предложеним мерама (предочава се законска регулатива, мере заштите ученика, мере даљег васпитног деловања); уколико је потребно, обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се насиље десило), Министарство просвете и науке, односно надлежна школска управа (у року од 24 сата, за трећи ниво насиља и злостављања). Подношење пријаве тим службама треба да буде у усменој и писаној форми, након што је са родитељима обављен разговор (осим ако се нису одазвали позиву или је у најбољем интересу дечије безбедности да родитељи не буду укључени). • Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих актера у заједницу и успостављању односа сарадње и толеранције.

◘ Унутрашња заштитна мрежа Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе. Прописане су улоге и одговорности запослених и ученика у школи на превенцији насиља: А. Дежурни наставник • дежура у складу са распоредом • уочава и пријављује случај • покреће процес заштите детета (реагује одмах) у случају насилног понашања, користећи неку од стратегија • обавештава одељенског старешину, педагошко-психолошку службу • сарађује са Тимом за заштиту. Б. Одељенски старешина • уочава и пријављује случајеве насилног понашања и реугује одмах, обавештава педагошко-психолошку службу • учествује у процесу заштите ученика • езговара са учесницма насиља • информише родитеље и сарађује са њима • сарађује са Тимом за заштиту • прати ефекте предузетих мера • евидентира случајеве насиља и води своју докуметнацију • по потреби, сарађује са релевантним установама. В. Тим за заштиту • уочава сличајеве насилног понашања • покреће процес заштите ученика, регује одмах • сарађује са одељенским старешинама • по потреби, разговара са родитељима • пружа помоћ и подршку ученицима • разматра случајеве насиља и осмишљава мере заштите • прати ефекте предузетих мера • спроводи Програм заштите • сарађује са другим тимовима и установама • води одговарајућу еводенцију. Г. Помоћно-техничко особље • дежура • прекида насиље • уочава и пријвљује случајеве насилног понашања. Д. Ученици • уочавају случајеве насилног понашања • траже помоћ одраслих • учествују у мерама заштите.

◘ Насиље се пријављује члановима Тима за заштиту попуњавањем одговарујућег формулара. Унутрашња заштитна мрежа решава случајеве на 1. и 2. нивоу насиља и организује превентивне активности у школи.

◘ Спољашњу заштитну мрежу чине партнерске установе, институције и појединци који својим радом и залагањем помажу превенцију и интервенцију на насиље. То су: МУП, здравствене установе, Центар за социјални рад, локална самоуправа, просветни саветници и инспектори, лекари специјалисте, стручни сарадници и директори других школа, представници локалних медија и други представници локалне заједнице. Ове институције и појединци укључују се код случајева на 3. нивоу насиља и код случајева за које школа нема довољно ресурса за решавање.

◘ Евиденција и праћење Евиденција о случајевима насиља води се у одељењским свескама дисциплине, књизи дежурства, као и формуларима за пријављивање школском Тиму. Евиденцију о случајевима насиља води, пре свега, одељенски старешина, а Тим уколико се укључује у интервенисање. Тим води евиденцију о случајевима и прати ефекте.