ОШ “Браћа Миленковић“ Шишава је припало истакнуто место у вршењу просветне и културне делатности пошто је била место где су се окупљали млади , где су стицали знање, а из ње одлазили ширећи просвету, културу, нова схватања и нове погледе.
Из њених ђачких клупа изашли су и стасали многи истакнути људи – научници, уметници, привредници…
Наша школа даје добру основу за даље школовање, што потврђује чињеница да су три бивша ученика наше школе доктори наука:
-Јордан Б. Констатиновић, доктор пољопривредних наука,
-Сунчица З. Миленковић, доктор хемије, данас предаје на ветеринарском   факултету у Београду, на катедри за хемију,
-Богомир Стојиљковић, доктор пољопривредних наука, данас пензионер.
С обзиром да је наша школа сеоска школа, да је квалификациона структура родитеља неповољна – највећи број родитеља је са основном школом , мањи број је са средњом школском спремом , а најмањи број је са вишом и високом школском спремом – три родитеља и да је социјално-економска структура породица ученика веома лоша то је већа обавеза колектива и родитеља да кроз креативну сарадњу успоставимо односе који ће помоћи ученицима у образовно-васпитном раду.
Но и поред тога успех ученика је солидан. Исти је резултат заједничког рада наставника и ученика, односно континуиране и доследне реализације свих програмско-планских задатака и циљева.
Професионалан и одговоран однос према раду је у многоме утицао на постигнут успех у школи.
Међутим, недостатак савремених наставних средстава, литературе, путовање ученика, недостатак информатичких средстава, сеоска средина су фактори који битно утичу на успех ученика умањујући га.