Информатор о раду и запосленима

O школи

Одобрењем од Tурске владе школа је отворена 1857. године у кући Константиновића у Шишави. Учитељ је био из Смедерева. На захтев Бугара, Турци су учитеља отерали из села и довели Бугарина за учитеља. 1858.год. Учитељ изненада умире , а Турци школу затварају. Школа у Шишави почиње да ради 1922.године.

Орган управљања, руковођења и саветодавни орган

Саветодавни орган школе је Савет родитеља. Савет родитеља чини по један представник родитеља из сваког одељења. Колики је број одељења у школи, толико чланова има и Савет родитеља.Чланови Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на првом родитељском састанку, а најкасније до 10. септембра. Тада се конституише Савет родитеља за нову школску годину.

Стручни органи

Стручни органи у нашој школи су: Наставничко веће Одељенско веће и Стручна већа

Административно финансијски послови у школи

Административно финансијске послове у школи обављају: секретар школе , шеф рачуноводства и административно- финансијски радник.