Јавна набавка мале вредности – радови, замена столарије у матичној школи

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и  60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 124/12), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 177 од  дана 08.06.2015. године и решења о образовању Комисије за јавну набавку  број 178 од 08.06.2015 .год. упућује се Прочитај више…

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 5/2015.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.5/15 дел. број 136  од 21.05.2015.године, за јавну набавку мале вредности  –добра  бр.05/2015- набавка намерница за ужину ученика у матичној школи,  директор ОШ „ Браћа Миленковић „ доноси: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ Прочитај више…