План провере знања

План провере знања за први разред можете преузети овде. План провере знања за први разред – Средор можете преузети овде. План провере знања зa други разред можете преузети овде. План провере зања за други разред – Липовица можете преузети овде. План провере знања за трећи разред можете преузети овде. План провере знања за четврти Прочитај више…

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности

ПРА­ВИЛ­НИК О МЕ­РА­МА, НА­ЧИ­НУ И ПО­СТУП­КУ ЗА­ШТИ­ТЕ И БЕЗ­БЕД­НО­СТИ УЧЕ­НИКА ЗА ВРЕ­МЕ БО­РАВ­КА У ШКО­ЛИ И СВИХ АК­ТИВ­НО­СТИ КО­ЈЕ ОР­ГА­НИ­ЗУ­ЈЕ ОСНОВНА ШКО­ЛА „БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ „ШИШАВА  можете преузети овде.