Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности

ПРА­ВИЛ­НИК О МЕ­РА­МА, НА­ЧИ­НУ И ПО­СТУП­КУ ЗА­ШТИ­ТЕ И БЕЗ­БЕД­НО­СТИ УЧЕ­НИКА ЗА ВРЕ­МЕ БО­РАВ­КА У ШКО­ЛИ И СВИХ АК­ТИВ­НО­СТИ КО­ЈЕ ОР­ГА­НИ­ЗУ­ЈЕ ОСНОВНА ШКО­ЛА „БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ „ШИШАВА  можете преузети овде.