Јавна набавка мале вредности – радови, замена столарије у матичној школи

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и  60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 124/12), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 177 од  дана 08.06.2015. године и решења о образовању Комисије за јавну набавку  број 178 од 08.06.2015 .год. упућује се Прочитај више…

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 5/2015.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.5/15 дел. број 136  од 21.05.2015.године, за јавну набавку мале вредности  –добра  бр.05/2015- набавка намерница за ужину ученика у матичној школи,  директор ОШ „ Браћа Миленковић „ доноси: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ Прочитај више…

Jавнa набавкa мале вредности-добро-набавка ужине за ученике

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 5/15 157 Прочитај више…

Одлука о додели уговора у поступку набавке мале вредности бр. 2/2015

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.141 од 22.04.2015.године, за јавну набавку мале вредности  –радова  бр.02/2015- замена столарије у матичној школи,  директор ОШ „ Браћа Миленковић „ доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Прочитај више…

Јавна набавка услуга – Замена столарије у матичној школи

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и  60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 104 од  дана 24.03.2015. године и решења о образовању Комисије за јавну набавку  број 105 од 24.03.2015 .год. упућује се Прочитај више…

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2015

Директор Основне школе „Браћа Миленковић“ донео је одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2015. Преузмите: Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2015

Јавна набавка услуга – Услуге друмског превоза

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр. 124/2012), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“бр.29/2013) Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга превоза ученика и наставника школе и ПУ „Милка Диманић“ бр.1/2015, Прочитај више…

Оглас за прикупљање понуда за извођења екскурзија и једнодневних излета I-VIII разреда у школској 2015. години

На основу Правилника о  програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања(„Службени гласник РС“-„Прсветни гласник“бр.7/10), и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у Основној школи Министарство просвете , бр.610-00-790/2010-01 Основна школа „Браћа Миленковић“у Шишави,општина Власотинце расписује ОГЛАС за прикупљање понуда за извођења екскурзија Прочитај више…