Орган управљања

Школски одбор представља орган управљања у школи и има девет чланова.

Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина града Лесковаца, а председника Школског одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја присутних чланова на седници.

Мандат чланова Школског одбора траје четири године.

Школски одбор чине девет чланова:

три представника Наставничког већа, односно запослених у школи,
три представника Савета родитеља и
три представника јединице локалне самоуправе.

доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њиховом остваривању;
одлучује по жалби на решење директора;
обавља и неке друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Којим питањима се бави Школски одбор?

доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештај о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
доноси финансијски план школе, у складу са законом;
усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија и наставе у природи;
расписује конкурс за избор директора;
закључује са директором школе уговор из чл. 124. став 1. Закона;
одлучује о правима и обавезама директора школе;
доноси одлуку о проширењу делатности школе;
разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њиховом остваривању;
одлучује по жалби на решење директора;
обавља и неке друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Чланови Школског одбора су:

Орган руковођења

Радом школе руководи директор школе.

Директора школе именује министар на период од четири године. Директор се бира на основу расписаног конкурса који расписује Школски одбор. Школски одбор бира И именује комисију која има непаран број чланова и чине је представници предметне наставе, разредне наставе и ненаставног особља.

Директор школе обавља следеће послове:

директор планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности школе;
одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновања, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивањуе квалитета образовно-васпитног рада;
стара се о остваривању развојног плана школе; одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничке активности ученика;
сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама, удружењима; организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;
одговоран је за регуларност спровођења свих испита у школи у складу са прописима.
планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручног сарадника; предузима мере у случајевима повреда забране прописаних законом и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике;

предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа; стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља, односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад школе и ових органа;

сазива и руководи седницама наставничког већа, без права одлучивања;
образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у школи;
сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима; подноси извештај о свом раду и раду школе органу управљања, најмање два пута годишње;
доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, уз сагласност Школског одбора;
одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са законом и посебним законом.
обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавеза и одговорности ученика, запослених, у складу са законом;
сарађује са ученицима и ученичким парламентом;
одлучује по жалби на решење комисије за избор кандидата за пријем у радни однос.
Директор школе за свој рад одговоран је министру и Школском одбору .

Функцију директора школе сада обавља Владислав Горуновић

Саветодавни органи

Саветодавни орган школе је Савет родитеља.

Савет родитеља чини по један представник родитеља из сваког одељења. Колики је број одељења у школи, толико чланова има и Савет родитеља.

Чланови Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на првом родитељском састанку, а најкасније до 10. септембра. Тада се конституише Савет родитеља за нову школску годину.

Избор за члана Савета родитеља врши се јавним гласањем, на првом родитељском састанку на основу предлога родитеља ученика у одељењу.

Члан Савета родитеља изабран на том првом родитељском састанку ученика првог разреда може ту функцију да обавља до краја школовања свог детета, дакле наредних 8 година, ако сваке школске године буде поново изабран за члана Савета родитеља.

Савет родитеља:

предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор и друге органе Школе;
предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање (ШРП) и у друге тимове школе;
учествује у предлагању изборних садржаја и поступку избора удзбеника;
разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана радаза сваку школску годину
разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана рада школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, спровођењу мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе;

предлаже Школском одбору намену коришћења средстава прикупљених од родитеља односно другог законског заступника;

разматра и прати услове у којима школа ради, услове за правилно и безбедно одрастање, учење и напрдовање, као и заштиту ученика;
учествује у поступку прописивања мера, начина у поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи као и у току реализације свих активности које организује школа;
даје сагласност на програм који се односе на организовање екскурзија, односно програме наставе у природи и разматра затим, извештај о њиховом остваривању;
упућује своје предлоге, питања и ставове директору, Школском одбору и стручним органима школе;
доноси Пословник о свом раду.
Рад и одлучивање Савета родитеља уређују се пословником о раду.

Органи Школе обавезни су да се изјасне о предлозима, питањима или ставовима савета родитеља и да о томе у писменом облику обавесте савет родитеља.