На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.141 од 22.04.2015.године, за јавну набавку мале вредности  –радова  бр.02/2015- замена столарије у матичној школи,  директор ОШ „ Браћа Миленковић „ доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.2/2015
Преузмите:
  1. Одлука о додели уговора