На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.5/15 дел. број 136  од 21.05.2015.године, за јавну набавку мале вредности  –добра  бр.05/2015- набавка намерница за ужину ученика у матичној школи,  директор ОШ „ Браћа Миленковић „ доноси: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.5/2015.
Преузмите:
  1. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 5/2015.