На основу члана 55. став 1. тачка 2. и  60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 104 од  дана 24.03.2015. године и решења о образовању Комисије за јавну набавку  број 105 од 24.03.2015 .год. упућује се ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 2/2015  за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – радови, замена столарије у матичној школи.
Преузмите:
      2. Позив