На основу члана 55. став 1. тачка 2. и  60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 124/12), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 177 од  дана 08.06.2015. године и решења о образовању Комисије за јавну набавку  број 178 од 08.06.2015 .год. упућује се ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 2/2015 ПАРТИЈА 2за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – радови, замена столарије у матичној школи.
Преузмите:
  1. Позив
  2. Конкурсна документација