На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 5/15 157  од дана 30.04.2015 год.и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.158  од дана 30.04.2015.год припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – добро-набавка ужине за ученике ОШ „Браћа Миленковић“ Шишава ЈН бр. 5/2015
Преузмите:
  1. Конкурсна документација
  2. Позив