Категорија: Документа

Јавна набавка услуга – Замена столарије у матичној школи

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и  60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 104 од  дана 24.03.2015. године и решења о образовању Комисије за јавну набавку  број 105 од 24.03.2015 .год. упућује се ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. […]

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2015

Директор Основне школе „Браћа Миленковић“ донео је одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2015. Преузмите: Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2015

Јавна набавка услуга – Услуге друмског превоза

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр. 124/2012), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“бр.29/2013) Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга превоза ученика и наставника школе и ПУ „Милка Диманић“ бр.1/2015, дел. број Одлуке 18 од […]

Оглас за прикупљање понуда за извођења екскурзија и једнодневних излета I-VIII разреда у школској 2015. години

На основу Правилника о  програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања(„Службени гласник РС“-„Прсветни гласник“бр.7/10), и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у Основној школи Министарство просвете , бр.610-00-790/2010-01 Основна школа „Браћа Миленковић“у Шишави,општина Власотинце расписује ОГЛАС за прикупљање понуда за извођења екскурзија и једнодневних излета I-VIII разреда […]

Набавка услуге превоза ученика и радника школе и превоз радника и деце 2014.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр. 124/2012), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“бр.29/2013) Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга превоза ученика             и наставника школе бр.1/2014, дел. број Одлуке 247 од 13.08.2014. године […]

Основна школа "Браћа Миленковић" © 2015 Frontier Theme