Стручни органи

Стручни органи у нашој школи су:

Наставничко веће
Одељенско веће и
Стручна већа

Стручни органи у школи разматрају следећа питања:

старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе;
прате остваривање програма образовања и васпитања;
старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника;
прате и утврђују резултате рада ученика;
предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања;
решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.
Седницама стручних органа могу да присуствују представници ученичког парламента, без права одлучивања.

Директор може, по потреби да образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта који се спроводи у школи.

Чланови тима могу бити представници наставница, родитеља као јединице локалне самоуправе и стручњака за поједина питања.

Наставничко веће

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.

Наставничко веће:

утврђује предлог Годишњег плана рада школе и стара се о његовом успешном остварењу
усваја план рада Наставничког већа
разрађује и реализује наставни план и програм
утврђује и одобрава распоред часова наставе;
разматра укупне резултате образовно-васпитне рада школе и одлучује о мерама утврђивања тог рада
одлучује о подели предмета наставницима
одређује одељенске старешине и руководиоце одељенских већа
стара се о раду одељенских заједница ученика и њихових организација
сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног деловања породице и школе;
утврђује предлог програма екскурзија
доноси одлуку о именовању комисија за полагање поправних и разредних испита
похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама
одобрава употребу уџбеника и друге литературе у школи;
утврђује календар школских такмичења;
разматра предлог за утврђивање ментора за праћење рада приправника;
разматра и процењује рад стручних актива, тимова, одељенских већа, одељенских старешина као и рад наставника и стручних сарадника;
План и програм рада Наставничког већа саставни је део Годишњег плана рада школе.

Стручни сарадници и педагошки асистент у школи

Педагог ради на:

Унапређивању образовно-васпитног рада у Школи;
Праћењу подстицању и пружању подршке укупном развоју детета и ученика у домену физичких, интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и предлагању мера у интересу развоја и добробити детета;
Развоју инклузивности школе;
Стучним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за развој деце и ученика, заштити од дискриминације и социјалне искључености ученика;
Прати остваривање наставних планова и програма и школског програма ;
Прати и анализира резултате образовно-васпитног рада школе и предлаже мере за повећање квалитета образопвно-васпитног рада;
Обавља педагошко-инструктивни рад и сарађује са директором, наставницима ради унапређења образовно-васпитног рада;
Прати напредовање ученика, уочава проблеме и обавља саветодавни рад,
Води педагошку документацију,
Сарађује са родитељима ученика,
Сарађује са надлежним устновама, стручним удружењима и другим организацијама каопшт
Учествује у раду стручних органа школе,
Обавља послове везане за професионалну орјентацију ученика и
Обавља друге послове .
У ОШ „Браћа Миленковић“ педагог је Маја Јовић,

Социолог:

Прати и проучава породичне и социјалне прилике ученика и својим радом доприноси стварању повољних услова за развој ученика;
Учествује у изради Годишњег плана рада школе;
Обавља педагошко-инструктивни рад и сарађује са директором, наставницима ради унапређења образовно-васпитног рада;
Ради на пружању заштите ученика од насиља и стварању безбедне средине за развој деце и ученика, заштити од дискриминације и социјалне искључености ученика;
Прати , подстиће и пружа подршку у укупном развоју детета и ученика у домену физичких, интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и предлаже мера које су у најбољем интересу за развој и добробити детета,
Сарађује са родитељима и старатељима- саветодавни рад,
Анализира неуспех ученика условљен социјалним приликама,
Бави се аналитичко-истраживачким радом кроз анкете и интервјуе,
Учествује у развоју инклузивности школе;
Учествује у раду стручних органа школе,
Сарађује са надлежним устновама, стручним удружењима и другим организацијама
Упознаје разредне старешине са социјалном структуром одељења;
Сарађује са наставницима на превенцији проблема у раду и друге после по потреби.
У ОШ „Браћа Миленковић“ социолог је __________________________________________

Библиотекар:

Обавља непосредни рад са ученицима у вези са издавањем књига и др.публикација;
Обавља непосредни рад са наставницима ради издавања литературе ;
Обавља послове у вези бесплатних удзбеника за социјално угрожене ученике;
Учествује у раду стручних органа и др. послове предвиђене Правилником о систематизацији послова
У ОШ „Браћа Миленковић“ послове библиотекар обавља ______________________________________________________

Педагошки асистент

Ромски асистент пружа помоћ и додатну подршку групи деце и учена Ромске популације у школи, у складу са њиховим потребама уз помоћ запослених и њихову сарадњу, а циљу унапређивања образовно – васпитног рада.

Ромски асистент у свом раду остварује сарадњу са родитељима, односно другим законским заступницима, органима јединице локалне самоуправе, надлежним установама, организацијама и удружењима. Организује набавку уџеника и матријалне помоћи ученицима којима је то неопходно. Брине о редовном доласку у школу ученика и прећењу наставе.

У ОШ „Браћа Миленковић“ педагошки асистент је ___________________________________

Oдељењско веће

Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у једном одељењу и њим руководи одељенски старешина. У школи постоје и одељенска већа на нивоу једног разреда и њима руководи један разредни старешина. Руководилац одељенског већа на нивоу једног разреда, бира се на почетку школске године.

О раду одељенског већа води се записник у Дневнику васпитно образовног рада.

Одељењско веће бави се следећим питањима у оквиру свог рада:

усклађује рад свих наставника и сарадника који изводе наставу у одељењу;
расправља о настави, организовању допунске и додатне наставе, слободним активностима ученика и другим облицима образовно-васпитног рада, о учењу и раду ученика и предузима мере за успешнију наставу и боље резултате ученика у учењу и владању;
усклађује распоред писмених и контролних задатака
на предлог наставника утврђује закључну оцену из предмета на основу укупних резултата рада, као и оцену из владања;
сарађује са родитељима на решавању образовно-васпитних задатака;
предлаже наставничком већу планове посета, излета и екскурзија ученика
изриче васпитно-дисциплинске мере;
обавља и друге послове по налогу Наставничког већа и директора школе.
Одељенско веће ради у седницама. Због ефикаснијег рада, раде здружена одељенска већа (од I до IV разреда и од V до VIII разреда). На седницама се посебно разматрају питања везана за сваки разред. По потреби се заказују и одељенска већа на нивоу једног разреда и одељенска већа на нивоу једног одељења. Садржаји и реализација седница води се у записнику о раду одељенских већа и дневнику рада сваког одељења. Седнице раде по напред утврђеном дневном реду.

Одељењски старешина

Свако одељење у школи има одељенског старешину.

Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни организатор рада у одељењу.

Одељењски старешина:

обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима и стручним сарадницима који остварују наставу у одељењу и усклађује њихов рад;
остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње;
разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и изналази могућности за побољшање успеха ученика;
остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са родитељима;
сазива родитељске састанке и руководи њима;
прати остваривање наставног плана и програма у одељењу и посебно прати оцењивање ученика;
прати похађање наставе од стране ученика и правда изостанке;
издаје похвале и награде ученицима оквиру своје надлежности;
води школску евиденцију;
потписује ђачке књижице, дипломе и сведочанства;
руководи радом одељенског већа, потписује његове одлуке и води записник;
предлаже одељенском већу оцене из владања;
упознаје ученике са школским редом, радним обавезама и дисциплинским мерама за неизвршавање радних обавеза;
износи предлоге и жалбе ученика пред органе школе;
стара се о остваривању ваннаставних активности; обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење;
учествује у припреми и извођењу екскурзија и стара се о безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама;
обавештава родитеље о дисциплинским прекршајима и поступку који се води према ученику и доставља им одлуке о дисциплинским мерама које су ученику изречене;
обавља и друге послове који су му законом, подзаконским актима или одлуком директора школе стављени у надлежност.
Одељењски старешина подноси извештај о свом раду и раду свог одељења на крају сваког класификационог периода, дакле четири пута у току школске године.

Стручна већа, активи, тимови, радне групе и педагошки колегијум

Стручни већа, тимови и педагошки колегијум разматрају следећа питања:

Старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада школе;
Прате остваривање програма образовања и васпитања;
Старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
Вреднују резултате рада наставника и стручног сарадника;
Прате и утврђују резултате рада ученика;
Предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања
Решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.
Надлежност, начин рада и одговорност стручних већа, тимова и педагошког колегијума уређен је се статутом наше школе.

У основној школи „Светозар Марковић“ раде следећа Стручне већа, активи , тимови и радне групе:

Стручно веће разредне наставе, (од И до ИВ разреда)
Стручна веће за области следећих предмета:
Стручно већа српског језика
Стручно већа математике
Стручно већа за стране језике (енглески, италијански и немачки језик)
Стручно већа уметности (музичко и ликовно васпитање)
Стручно веће природних наука (биологија и хемија)
Стручно веће друштвених наука (историја и географија)
Стручно веће ТИО, физике и информатике
Стручно веће физичког васпитања.
Стручни активи у нашој школи:

Стручни актив за развојно планирање,
Стручни актив за развој школског програма,
Стручни актив за самовредновање и вредновање и рада школе
Стручни тимови:

Тим за инклузивно образовање,
Тим за безбедност и заштиту од деце од насиља, злостављања и занемаривања.
Тим за израду годишњег плана рада школе:
Тим за стручно усавршавање у школи
Тим за подршку ученицима
Тим за увођење приправника у посао
Тим за сарадњу са родитељима и рад Савета родитеља:
Тим за комуникацију са јавношћу и маркетинг школе
Тим за професионалну орјентацију
Тим за спровођење завршног испита и тестирања ученика у току школске године
Тим за естетско и еколошко уређење школе
Тим задужен за сарадњу са Ђачким парламентом
{тоолтип цласс=“тоолтипс тоолтипс-еффецт-1″}Радне групе у школи: {енд-линк}тоолтип{енд-тоолтип}

Радна група за израду летописа школе
Редакција за израду часописа школе
Радна група за протокол, прославе и приредбе
Радна група за израду сајта школе
Стручно веће за разредну наставу чине сви наставници који изводе наставу у првом циклусу основног образовања и васпитања (учитељи, наставници енглеског језика и верске наставе)

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета. Радом стручног већа руководи, један члан, руководилац који евидентира рад већа кроз записнике.

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и стручних сарадника, представник локалне самоуправе и представник Ученичког парламента као и представник Савета родитеља. Чланове стручног актива именује Школски одбор.

Стручни актив за развој школског програма чине: представници наставника и стручних сарадника и именује их Наставничко веће.

Стручни тим за инклузивно образовање чине: одељенски старешина који у свом одељењу има дете које ради по посебном програму (ИОП-у) ,предметни наставници, стручни сарадник школе, родитељ, односно старатељ детета којем је потребна додатна подршка у образовању и васпитању, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља. Стручни тим за инклузивно образовање именује директор.Руковидлац тима ракође води евиденцију о раду тима.

Стручни тим за безбедност и заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања чине: наставници, стручни сарадници, родитељи ученика, и стручњаци за поједина питања ван школе. Стручни тим за заштиту именује директор школе.

Педагошки колегијум чине руководиоци свих стручних већа и стручних актива као и представник стручних сарадника у школи. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе. Рад педагошког колегијума прати се кроз записнике са седница.