На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр. 124/2012), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“бр.29/2013) Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга превоза ученика             и наставника школе бр.1/2014, дел. број Одлуке 247 од 13.08.2014. године и Одлике о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности 1/2014,број 249 од 18.8.2014 године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – Услуге друмског превоза и -најам возила за превоз путника са возачем.

  1. Конкурсна документација
  2. Позив
  3. Позив