На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр. 124/2012), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“бр.29/2013) Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга превоза ученика и наставника школе и ПУ „Милка Диманић“ бр.1/2015, дел. број Одлуке 18 од 21.1.2015. године и Одлике о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности 1/2015,број 19 од 21.1.2015 године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – Услуге друмског превоза.

Преузмите:

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. Измена конкурсне документације